سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن رادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
صدیقه امیری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

انجام تیمار حرارتی یکی از راههای مفید در جهت کاهش فساد پس از برداشت محصولات کشاورزی م یباشد و استفاده از موادی نظیر اسید استیک در کنار این روش باعث بهبود عملکرد آن میگردد. در این تحقیق از محلول اسیدراستیک با غلظتهای % ۱ و % ۲ و % وبادمای ۵۰C در ترکیب با زمانهای ۱ و ۲ و ۳ دقیقه استفاده شد . همچنین آزمایش در دو قسمت نگهداری کوتاه مدت و نگهداری بلند مدت انجام شد. در نگهداری کوتاه مدت اسپور های کپک P. expansum به سیبهای سالم تلقیح شد و سپس تیمارهای ذکر شده بر روی سیبها انجام گردید و سیبها به مدت دو و چهار هفته در انبار با دمای ۲۵Cو با رطوبت نسبی % ۹۰ نگهداری شدند . پس از سپری شدن زمان نگهداری، میزان فساد بررسی شد. در نگهداری طولانی مدت سیبهای سالم (بدون تلقیح کردن کپک ) پس از انجام تیمارها به مدت چهار ماه در سردخانه۳۰C و رطوبت نسبی % ۹۰ قرار گرفتند. میزان فساد پس از این مدت بررسی گردید. نتایج نشان دادند که تیمارهای انجام شده (بخصوص تیمارهای % ۲ و % ۳ اسید استیک و به مدت زمان های به ترتیب ۳ و ۲ دقیقه) اثر قابل توجهی در کاهش میزان فساد در نگهداری کوتاه مدت در دمای محیط داشتند ؛ اما درنگهداری طولانی مدت این اثر معنیدار نبود.