سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیلوفر معماریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اس
اصلان عزیزی – دانشیار علوم و صنایع غذایی و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

چکیده:

با استفاده از از دو سبزی گل کلم و هویج همراه با گیاه شوید و گیاه نعناع، و با به کارگیری غلظت نمک ۳ درصد، تیمارهای تخمیری مختلف حاصل آمد. به منظور شمارش میکروارگانیزم های عامل تخمیر، در زمان های ۱، ۲، ۳ و ۴ روز پس از شروع تخمیر، از تمام تیمارها نمونه برداری شده و کشت میکروبی در محیط های کشت MRS آگار و LSDM آگار انجام گرفت و به موازات آنها pH تیمارها نیز اندازه گیری گردید. جداسازی وانجام آزمون های شناسایی میکروارگانیزم ها بعد از گذشت ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت از تخمیر روی تیمار حاوی گل کلم،هویج،گیاه شویدونعناع با ۳ درصد نمک انجام گرفت. مشاهده گردید که در ابتدای تخمیر و در حقیقت در بحرانی ترین مرحله آن، میکروارگانیزم لاکتوباسیلوس پلانتاروم که یک میکروارگانیزم پروبیوتیک است، قابل جداسازی و شناسایی می باشد. تمام نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری روش تجزیه واریانس داده ها و گروه بندی دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ومعنی دار بودن متغیرها در سطح ۵ درصد بررسی گردید. در نهایت مشخص گردید که تخمیر سبزیجات گل کلم و هویج، تحت شرایط کنترل شده به وسیله میکروارگانیزم های متفاوت و به طور ویژه لاکتوباسیلوس پلانتاروم میسر بوده و افزایش ارزش غذایی و کاهش ضایعات سبزیجات را به دنبال دارد.