سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدیوسف پیغمبری – استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدحسین قراچه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بوم شناسی آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

این تحقیق با هدف مقایسه کارایی چهار نوع ابزار کاهنده صید ضمنی (BRDs به نام های نفتد، گرید، چشم ماهی وپنجره چشمه م ربعی در تورهای ترال میگو در صید گاههای میگو در استان بوشهر به اجرا درآمد . کارایی هر یک از این ابزار های کاهنده به صورت تکی یا همراه با دیگر ابزارهای کاهنده بر مبنای کاهش صید دورریز، کاهش ماهیان نابالغ تجاری با طول کمتر ازLM50 طولی که ۵۰ درصد ماهیان دارای رسیدگی جنسی هستند) و حفظ میگو در تور با تور شاهد مقایسه شد . نتایج بدست آمده از نمونه برداری ها نشان داد نسبت صید ضمنی به میگو در تورهای ترال میگو ۷/۲۵ به ۱ است . ترکیب درصد وزنی صید در تورهای ترال میگو به ترتیب شامل ۱۵ درصد میگو، ۶۵ تا۷۰ درصد ماهیان ریز و ماهیان جوان گونه های تجاری و ۱۵ تا ۲۰ درصد آبزیان نسبتاً درشت و درشت بود . نتایج آزمونهای آمار ی ( آزمون جفتی ویلکاکسون ) نشان داد که ابزارهای کاهنده با ساختار نرده ای (نفتد و گرید ) تأثیر معنیداری در کاهش صید ضمنی ریز، آبزیان درشت و ماهیان نابالغ تجاری دارند . تأثیر این ابزارها در کاهش صید دور ریز بین حداقل ۳۵ تا ۵۶ درصد، آبزیان درشت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ماهیان نابالغ تجاری بیش از ۵۰ درصد بوده است . ولی میزان کاهش صید دور ریز توسط چشم ماهی یا پنجره چشمه مربعی بصورت تکی یا همراه با هم از حداقل ۱۰ درصد تا حداکثر ۱۲ درصد بوده است و در کاهش آبزیان درشت تأثیر چندانی نداشتند.