سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمان گلزارفر – دانشکده برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا صدیقی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه یزد
غضنفر شاهقلیان – دانشیار دانشکده برق-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ابوالفضل اسدی – معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

افزایش جریان اتصال کوتاه در سیستم های فوق توزیع و انتقال، معضلی است که به دلیل افزایش ظرفیت تولید سیستم، بالا رفتن تعداد مصرف کنندگان و از طرف دیگر توسعه شبکه، بوجود می آید. در این مقاله، در ابتدا با مطالعات اتصال کوتاه انجام شده بر روی شبکه فوق توزیع و انتقال برق استان یزد، شین های مشکلدار از لحاظ سطح جریان اتصال کوتاه شناسایی شدند .سپس، استفاده از محدود کنندههای جریان خطا(FCL) در جهت برطرف کردن مشکل بالا بودن سطح جریان اتصالکوتاه، بررسی شد. برای این منظور پس از مدل کردنFCLدر شبکه و تعیین مکان مناسب نصب آنها، بمنظور دسترسی بهبیشترین کاهش در سطح جریان خطای شین های بحرانی ، مقدار بهینه ی امپدانسFCL ،بوسیله الگوریتم پیشنهاد شده، بدست آمد . سپس تاثیر نصبFCLدر کاهش سطح جریان اتصال کوتاه، تغییرات سطح ولتاژ شین ها در لحظه خطا و نقش آن در بهبود کیفیت توان و همچنین تغییرات جریان اتصال کوتاه عبوری از ترانسفورماتور های سیستم، مورد بررسی قرار گرفت . شیبه سازی ها در محیط نرم افزارDIgSILENTانجام شده است. نتایج نشان می دهند که با استفاده از الگوریتم پیشنهادی میتوان مقدار بهینه امپدانس FCLرا برای داشتن حداکثر کاهش جریان خطا به همراهبهبود افت ولتاژ ناشی از خطا، بدست آورد.