سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشگاه سمنان
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران
راهب میرزانمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری ، دانشگاه شریف ، تهران

چکیده:

تصادفات عقب به جلو وسایل نقلیه هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ شدت تصادف جزو مطالعاتی هستند که در مبحث ایمنی ترافیکی در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگر راننده توانایی تشخیصترمز وسایل نقلیه جلویی را نداشته باشد، احتمال برخورد با آن وسیله نقلیه افزایشمییابد و اگر راننده به اشتباه تشخیص دهد که وسیله نقلیه جلویی ترمز کرده، احتمال برخورد وسیله نقلیه عقبی با وسیله نقلیهمورد نظر وجود دارد. در برخی از مطالعات پیشنهاد شده است که استفاده از لامپ زرد به جای لامپ قرمز برای چراغ عقب وسایل نقلیه درحال حرکت و استفاده از رنگ قرمز برای چراغ ترمز حین ترمزگیری می-تواند باعث شود که رانندگان عکسالعمل سریعتری از خود نشان دهند. شرکت کنندگان در این مقاله در دو شرایط ذکر شده قرار گرفتند تا قدرت تشخیصآنها بررسی شود نتایج بطور فاحشی فرضاولیه را تاییدکرد، بطوریکه در شرایط دوم زمان عکسالعمل شرکتکنندگان کاهش یافت و میزان خطا حین تشخیص برای حالت حرکت و ترمزگیری کمتر شد. با توجه به نتایج حاصل شده از این تحقیق و مطالعات انجام شدهدر گذشته میتوان با استفاده از سیستم پیشنهادی برای تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه و اختصاص رنگ قرمز به چراغ ترمز آنها،هم تعداد تصادفات جلو به عقب را کاهش داد و هم در صورت وقوع، شدت آنها را کم کرد.