سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی – دکتری مهندسی صنایع سیستم و بهرهوری دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوس
زهرا ناجی عظیمی – دکتری تحقیق در عملیات استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
راضیه کریمی – کارشناس پرستاری و سرپرستار واحد اورژانس بیمارستان
علی سیبویه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علمی دانشکده علوم اداری و اقیصاد د

چکیده:

امروزه سازمانهای درمانی با فشارهای زیادی برای ارائه کیفیت روبرو شدهاند و از طرفی هزینهه هها ی آنههابصورت فزایندهای رو به رشد میباشد. همچنین باید توجه نمود که موارد بسیار کمی در مراقبتهای بهداشهییقطعی هسیند و این مسئله سیسیمهای مراقبتهای بهداشیی بویژه اورژانسها را به یک سیسیم پیجده تبهد یل کرده است. سر و کار داشین با میغیرهای گوناگون و احیمالی، تصمیمگیری در این سیسیمها را مشکل سهاتیهاست. در این راسیا تکنیک شبیهسازی گسسیه پیشامد با اسیفاده از مدلسازی احیمهالی و اسهیفاده از تکنیهک چه میشود اگر، برای بررسی سیسیمهای پیچیده بسیار مؤثر و کارآمد می باشد. از طرفی یکهی از شهات ههایمهم در واحدهای اورژانس زمان انیظار بیمار میباشد. در این مقاله با اسیفاده از روش مدلسازی و شهبیه سهازی گسسیه پیشامد یکی از واحدهای اورژانس بیمارسیانهای مشهد مدلسازی و شهبیه سهازی شهده و راهکارههای کاهش زمان انیظار با توجه به تغییراتی در منابع موجود مورد بررسی قرار گرفیه است که نهاییاً با انیخاب روش مناسب زمان انیظار بیماران ۳۳ درصد کاهش یافت