سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیدرضا حجازی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پروژه ها درشرایط کنونی بازار بازار و تجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه با بحران قرار دارند محیط پروژه های بخصوص پروژههای نواورانه بسیارریسکی و متغیر بوده و این شرایط عدم قطعیت برای پروژه های بزرگتری بیشتر نیز می گردد بدون شک مدیریت صحیح این ریسک ها پیش نیاز موفقیت پروژه ها می باشد از این رو ضرورت دستیابی و گسترش علوم مربوطه کاملا اشکار است تاکنون ابزارهای TRIZ دراکثریت زمینه های مدیریتی پیاده سازی و موردم طالعه قرارگرفته است اما موضوعی که مورد غفلت واقع شده درحالیکهدارای اهمیت بسزایی می باشد بررسی میزان اثرپرسشنامه موقعیت نوآوری ازابزارهای TRIZ درمدیریت ریسک مراحل مدیریت یک پروژه می باشددراین مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن فرمول بنیادی ریسک که همان احتمال درشدت هزینه و مراحل مدیریت ریسک با توجه به استاندارد PMBOK یک دسته بندی عددی از مراحل مدیریت ریسک پروژه ازنظر هزینه خطا و احتمال خطای مدیریتی حاصل و با تحلیل اثرگذاری پرسشنامه موقعیت نوآوری درمرحله آغازی ن و برنامه ریزی میزان تاثیر بکارگیری این ابزار مهندسی خلاقیت TRIZ درمدیریت ریسک پروژه های نوآورانه نشان داده شود.