سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر رضایی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
امیر توکمه چی – گروه پاتوبیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه
وحید نجاتی – گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مزمن علف کش پاراکوات برپارامترهای رشد ماهی قزل آلای رنگینکمان پرورشی بود برای این منظور تعداد ۲۴۰ قطعه ماهی قزل آلا با میانگین وزنی ۸/۵±۰/۲ گرم از یکی از مزارع پرورشی ارویمه خریداری و به پژوهشکده آرتمیا وجانوران آبزی دانشگاه ارومیه منتقل شد ابتداماهیان بهمدت ۱۰ روز با شرایط آزمایشگاهی سازگاری یافتند و سپس به شش گروه هرکدام با دو تکرار تقسیم شدند پرورش ماهیان درحوضچه های ۹۰ لیتری صورت گرفت ودرهر حوضچه تعداد۱۰ قطعه ماهی نگهداری شد. تیمار ۱ بعنوان شاهد درنظر گرفته شد و ترتیب تیمارهای ۲ تا ۶ با غلظتهای ۱/۲۵ ، ۲/۵ ، ۵ و ۱۰ و ۲۰ یملی گرم از علف کش پاراکوات درهر لیتر آب پرورشی به مدت ۳۰ روز مجاور شدند.