سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

روح اله فرخی کشکولی – دانشگاه علوم پزشکی البرز MBA
محمدتقی امینی – دانشیار پیام نور تهران
مجید امینی رورانی – کارشناسی ارشد
زین العابدین روحانی – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف این تحقیق ارایه پیشنهد تغییر با کمک تیم مهندسی ارزش و نظرسنجی از مشتریان درراستای بهبود فرایند سنتی پذیرش درمراکز درمانی سرپایی و ارایه مدل جایگزین قابل استفاده درسطح جهانی درراستای دورکاری است که صرفه جویی درهزینه انرژی مصرفی بیماران و سازمان را دراثر کاهش ترددهای غیرضروری مشتریان و کاهش ترافیک جمعیتی مراجعین درپی خواهد داشت این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازجنبه جمع آوری اطلاعات پیمایشی و توصیفی می باشد روش نمونه گیری تصادفی ساده و جهت تحلیل آماری پرسشنامه از آزمون ttest آزمون فریدمن استفاده و برونداد آن با استفاده از تکنیک QFD مدل مهندسی ارزش و نمودار FAST تحلیل گردید جامعه آماری این تحقیق را مراجعین بزرگترین مجتمع درمانگاهیدولتی کشور که تعداد آنها حدود ۸۶۴۰۰۰۰ نفردرسال ا ست تشکیل میدهد که منجر به مشخص شدن ارزش مورد نظر مشتریان و اصلاح فرایند رسیدن به ارزش خواسته شده آنها شده که پیامد پیاده سازی مهندسی ارزش پیشنهاد دورکاری بصورتی که کاهش ۶۶ درصدی تعداد مراجعه های حضوری و به تبع آن کاهش به همان میزان درمصرف سوخت فقط دربخش حمل و نقل حمل و نقل با خودروشخصی بیماران و پیش بینی میزان حداقل ۳۰ درصد کاهش هزینه درانرژی برق مصرفی سازمان و حداقل پیش بینی کاهش به همین میزان درانرژی مصرفی ناشی از پیاده سازی طرح درکل کشور که طبق تحلیل با فرض حداقلی مصارف انرژِ درمتن اصلی مقاله قابل مشاهده و تایید خواهد بو.