سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید محسن سید کتولی – کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت ساری
جواد زنگانه –

چکیده:

متاسفانه مساله تخریب تاکنون درشهرهای ایران بطور خاص موردتوجه قرارنگرفته و ایین نامه ای برای آن تدوین نشده است هرچند که بصورت پراکنده ایین نامه هایی برای تخریب درمبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نشریه مشخصات عمومی کارهای ساخمانی سازمان مدیریت و ایین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی وزارت کار و اموراجتماعی وجود دارد ولی این موارد بیشتر حفاظت و ایمنی درحین کاررا درنظر میگیرند و هیچ صحبتی ازبنرامه جزئیات و چگونگی روشهای تخریب نشده است ضمنا مقررات این ایین نامه درارتباط با ایمنی هم بصورت خلاصه مطرح شدها ست درصورتیکه دراکثرشهرهای پیشرفته دنیا علاوه برمباحث ایمنی تاثیرات محیطی تخریب را برای تامین اسایش شهروندان درایین نامه هایی مدنظر قرارداده اند