سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس مصباح الهدی – دانشگاه آزاد اسلامی نراق
حمید دهقان زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نراق
منوچهر جم نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

بمنظور بررسی اثرنوع و میزان کودهای حاوی نیتروژن برمیزان جوانه زنی گل جالیز و توانایی آن درکاهش عملکرد گیاه گوجه فرنگی آزمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد نتایج این تحقیقات نشان داد که تاثیر نوع و میزان کودهای حاوی نیتروژن بررشد و نمو گوجه فرنگی و گل جالیز موثر است بطورکلی کود اوره بیشترین اثر را بررشد و نمو گوجه فرنگی داشت و سبب افزایش شاخصهای ارتفاع بوته وزن تر ساقه شد و همچنین سبب کاهش جوانه زنی گل جالیز گردید.