سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دانشمند – دانشگاه پیام نور،گروه علمی زیست شناسی، تهران
محمدجواد آروین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تنش شوری به علت تولید رادیکال های آزاد اکسیژن موجب تنش اکسیداتیو در گیاهان می گردد. در این مطالعه اثر آسکوربیک اسید برون زا به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی و تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی Solanum tuberosom L. cv. Carlton با روش درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. جداکشت های ساقه حاوی گره و برگ، در محیط کشت مایع موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای غلظ تهای مختلف آسکوربیک اسید (ASA) ( 0 و ۰/۵ و ۱ میلی مولار) و کلرید سدیم ( ۰ و ۷۵ میلی مولار) بود، به مدت ۴ هفته قرار گرفتند. تنش شوری موجب کاهش پارامترهای رشد و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی گردید و پراکسیداسیون لیپیدها، مقدار پراکسید هیدروژن (H2O2) ، نشت یونی و فعالیت لیپوکسیژناز (LOX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) ، کاتالاز (CAT) ، گایاکل پراکسیداز (GPOD) ، آسکوربات پراکسیداز (APX) و گلوتاتیون رداکتاز (GR) را افزایش داد. آسکوربیک اسید با افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی نظیر APX ،GPOD ،CAT ،SOD و GR موجب کاهش تنش اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدها، H2O2 ، نشت یونی و فعالیت LOX، و در نتیجه موجب افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و در نهایت بهبود پارامترهای رشد گردید.