سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی آفاق زاده – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
خلیل ولی پور –

چکیده:

امروزه کاهش تلفات انرژی مهمترین اولویت در طراحی و بهرهبرداری از شبکههای برق کشور میباشد. در شبکه های برق رسانی کشوردرصد قابل توجهی از توان و انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاهها در مسیر تولید تا مصرف به هدر میرود. ازجمله مطالعات مهم برای بهبود عملکرد یک شبکه به هم پیوسته، برنامهریزی تامین نیاز آن شبکه به منابع توان راکتیو و ازجمله خازن میباشد. کاهش تلفات انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش بارگذاری تجهیزات انتقال از مهمترین آثار خازنگذاری مناسب در یک شبکه میباشد. در این مقاله، حل مساله جایابی بهینه خازن در شبکههای توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی باینری ازدحام ذرات BPSO) صورت گرفته است. اعوجاج هارمونیکی منابع ولتاژ موجود در شبکه سبب تزریق جریان هارمونیکی مضاعف، افزایش تلفات و بروز پدیده رزونانس میشود که به همین منظور در بیان مساله، اعوجاج هارمونیکی منابع ولتاژ در نظر گرفته شده است. علاوه بر این دلیل انتخاب روشBPSO افزایش دقت نتایج در تعیین اندازه، محل دقیق نصب خازنها و بهبود همگرایی مساله میشود. در نهایت روش ارایه شده با در نظر گرفتن تاثیر اعوجاج هارمونیکی منابع ولتاژ برروی شبکه فوق توزیع ۶۹ باسه استانداردIEEE در سطوح مختلف بار در طول شبانه روز مورد بررسی قرار میگیرد.