سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یحیی کبیری رنانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ باباملک قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید فتحی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، تأثیر تغییر شدت تابش خورشید بر خروجی سیستمهای فتوولتائیک که به عنوان منابع تولیدپراکنده در شبکه توزیع مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و اثرات سوء آن بر تلفات و پروفیل ولتاژ مورد بررسی قرار گرفتهاست. به این منظور بخشی از شبکه ۲۰ KV سیرجان به عنوان شبکه نمونه انتخاب شدهاست. شبیه سازیها به کمک برنامه نویسی DPL در نرم افزار DIgSILENT و با در نظرگرفتن تغییرات بار و شدت تابش در یک شبانهروز انجام گرفتهاست. نتایج شبیه – سازی نشاندهنده کارآیی سیستم هیبرید فتوولتائیک و پیل سوختی در کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ میباشد.