سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پژمان خزایی – پژوهشگاه نیرو
صفر فرضعلی زاده – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

این مقاله به بررسی وضع یت انشعابات غ ی ر مجاز درشبکه توزیع و مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارها ی رفع این مشکل می پردازد. در طرح ارائه شده در ای ن مقاله سطح ولتاژ خطوطهوایی ۳۳ کیلوولت موجود (در برخ ی از مناطق کشور توسط ترانسفرماتورهای هوایی۳۳:۳/۳ ابتدا به ولتاژ۳/۳ کیلوولت تبدیل شده و توسط خطوط هوای ولتاژ میانی ۳/۳KV پیشروی پیدا می کند سپس ولتاژ میانی توسط ترانسفورماتورهای هوایی انحصاری (برای ۳ تا ۵ مشترک) به ولتاژ ۴۰۰ ولت تبدیل گردیده و توسط کابل فشار ضعیف زمینی در اختیار مشترکین قرار می گیرد. همچنین در این مقاله بر اساس محاسبات و بررسی ها یانجام شده، مشخصات فن ی شبکه ولتاژ م ی انی شامل پست های مبدل ولتاژ میانی به فشار ضع یف، پست ها ی تبدیل ولتاژ متوسط ۳۳ کیلوولت به ولتاژ میانی و خطوط ولتاژ میانی ارائه گردیده است