سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پیرپیران – شرکت توزیع برق استان اصفهان
رحمت الله هوشمند – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی

چکیده:

با افزایش مصرف و تغییر ساختار سیستمهای قدرت و با توجه به هزینه بالای ساخت و ساز سیستمهای انتقال و تولید جدید و قوانین زیست محیطی اخیر، نیاز است که از حداکثر ظرفیت سیستمهای موجود استفاده شود. از این رو به منظور استفاده بهینه از ظرفیت سیستم م وجود، حداقل نمودن تلفات شبکه و کاهش هزینههای تولید، ادواتFACTS بر روی خطوط نصب میشوند. در این مقاله ابتداUPFC به عنوان قویترین عضو خانواده جبرانگرها معرفی میشود. سپس الگوریتم جستجوی باکتریایی برای انتخاب بهینه ادواتUPFC در شبکههای نمونه استفاده میگردد. هدف در این جایابی مینیمم نمودن تلفات توان اکتیو و هزینه تولید در شبکههای قدرت میباشد. پس از تعیین تعداد، مکان بهینه و پارامترهای کنترلی ادواتUPFC در شبکه قدرت نمونه، با مقایسه هزینه نصب و نگهداری این تجهیزات و ارزش انرژی صرفهجویی شده، حالت بهینه برای این شبکهها انتخاب میگردد. در پایان به بررسی تأثیر این ادوات بر قیمت توانهای اکتیو و راکتیو مبتنی بر بازار برق، در شبکه مورد مطالعه پرداخته میشود