سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویان قاسمی – کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – دانشیار -دانشگاه تهران
اشرف زکری – دانشجوی دکتری -دانشگاه تبریز

چکیده:

دیوارهای ساحلی مهار شده از دیوارهای رایج در سواحل هستند. مطالعات گذشته در این زمینه نشان داده است که روانگرایی خاک پشت دیوار بر عملکرد دیوار اثر بسزایی دارد . وقوع روانگرایی میتواند سبب خرابی در خاک اطراف دیوار، و یا مهار شده و در نتیجه ی آن تغیر شکل های زیاد را بهمراه داشته باشد .روش های مختلفی برای کم کردن احتمال وقوع روانگرایی وجود دارد . دراین تحقیق روش تراکم مورد بررسی قرار گرفته است . یک سری آزمایش میز لرزه برای بررسی اثرات تراکم برروی خاک پشتشکل بتنی که بوسیله ی T دیوار تحت بارهای دینامیکی بر روی یک دیوار انجام شده است . دیوار شامل شده است از مقاطع مهارها نگه داشته شده اند. در این آزمایشات، تراکم نسبی مختلف در نواحی مختلف از خاک پشت دیوار تغیر کرده است تا مناسب ترین طرح برای بهسازی خاک بدست آورده شود .همچنین نتایج اندازه گیری شده، با یکدیگر مقایسه شده است . این نتایج شامل میزان جابجایی، میزا ن فشار آب حفره ای و شتاب پاسخ خاک در نقاط مختلف می باشد . به دنبال این مقایسه ها این نتیجه حاصل شده که تراکم باید در عمق کافی از خاک صورت گیرد و حداقل دارای عرضی به اندازهی عمق گیرداری دیوار داشته باشد