سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود کرمی پور –
سیدروح اله علوی –

چکیده:

مرحله نصب تجهیزات به عنوان آخرین ایستگاه یک پروژه نیروگاه برق آبی، با نصب قطعات مدفون لوله مکش و محفظه حلزونی آغاز م یشود. در این دوره، با توجه به همزمانی فعالی تهای ساختمان و تجهیزات نیروگاه از یک سو و تأثیرپذیریپروسه نصب از مراحل قبلی پروژه همچون بازرگانی، طراحی، ساخت و حمل، برنامه ریزی مناسب و استفاده از رو شهای اجرایی کاربردی به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثی رگذار بر روی کاهش زمان پروژه تلقی م یشود. رویکرد این مقاله بررسیتجربیات عملی نیروگاه گتوند علیا در زمینه کاهش تأثیر تأخیر فعالی تهای ساختمانی نیروگاه بر زمان انتقال قطعات لوله مکشو محفظه حلزونی به موقعیت نصب است. در عین حال کاهش تأثیر تغییرات ایجاد شده بر پروسه ساخت تجهیزاتی چون چرخ توربین و جرثقیل سقفی به منظور بهره مندی از دستاوردهای آن برای پروژ ههای آینده مطرح م یشود.