سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد زمانی دهکردی – دانشجوی دوره دکترا، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت
سیامک رسول زاده – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت
بابک ناصرشریف – دانشجوی دوره دکترا، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت
احمد اکبری – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستمهای بهبود گفتار مبتن ی بر موجک موفقیت خود را در عمل نشان داده اند، با استفاده از این سیستم ها سیگنال صوتی در هر یک از دو حوزه زمان و فرکانس با رزولوشن دلخواه تجزیه می گردد . سپس با استفاده از آستانه گذاری یا روشهای فیلتر کردن اجزا سیگنال بهبودیافته بازسازی می گردد . در مقاله حاضر یک چارچوب مناسب برای حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک پیشنهاد شده است که در آن پیچ یدگی محاسباتی با استفاده از روشWOLAمحدود شده اس ت. نت ایج بهبود گفتار و ار زی ابی تعدادمحاسبات، نشان می دهند که بکارگ یری بانک فیلترWOLA نه تنها سبب کاهش محاسبات سیستم حذف ن ویز مبتن ی بر موجک م یگردد، بلکه کیفیت س یگنال بهبود یافته را نیز به خو بی حفظ می کند . درصد کاهش محاسبات با توجه به طول فریم ورودی سیستم
کاهش نویز مابین ۲۶ % تا ۴۲ % می باشد