سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
نوراله میرغفاری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد رضایی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق کاهش بارآلی شیرابه تولید شده درکارخانه کمپوست با استفاده از جاذب تهیه شده از کمپوست زباله های شهری بصورت خام و تیمار شده می باشد برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست خام و تیمار شده تعیین شد آزمایشات جذب با مخلوط کردن ۱۰۰ میلی لیتر از شیرابه با یک گرم از هر ۴جاذب و همزدن به مدت معین عبور از کاغذ صافی و اندازه گیری COD انجام گردید تعیین مقدار جاذب بهینه برای جذب سطحی آلاینده های شیرابه نیز صورت پذیرفت نتایج اولیه این تحقیق نشان داد که جاذب ها کارایی جذب بار الی ۳۰% را دارند از طرف دیگر جذب COD از پساب شهری نیز نشان داد که با پایین بودن غلظت COD اولیه درصد حذف با کمپوست خام و تیمار شده در ۶۰۰ درجه به ترتیب به ۵۸/۸و ۴۱/۲درصد افزایش یافت بنابراین با رقیق کردن و یا پیش تصفیه شیرابه می توان ازاین جاذب ها برای تصفیه تکمیلی و کاهش بار آلی شیرابه زباله ها ی شهری تولید شده درکارخانه کمپوست یا محلهای دفن پسماند استفاده کرد.