سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی – کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این مطالعه کنترل و یا کاهش انتشار گاز از محل دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد شهری با تاکید بر محل دفن زباله شهرستان رباط کریم به عنوان نمونه موردی، مورد برسی قرار گرفت. پس از برسی کمیت و کیفیت گازهای محل دفن و فرایند های تولید گاز از محل دفن و عوامل موثر بر آن، انواع مدل های شبیه سازی انتشار گاز از محل های دفن و روش های تخمین میزان گاز از مواد زاید جامد شهری ارائه گردید.جهت مدلسازی انتشار گاز از محل دفن زباله شهرستان رباط کریم از بسته نرم افزاری landGAM استفاده شد. نتایج این مدلسازی با محاسبه m3/tonMSW 158 به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز (Lo) نشان داد که میزان گاز تولیدی این محل در دو ترانشه به ترتیب۱۰۵ ×۴۱۵/۷و۱۰۴ × ۴/۸۹۰ متر مکعب در سال می باشد.از بین پوشش های مناسب به عنوان پوشش نهایی محل دفن، پوشش دو لایه به روش RCRA در subtitle Dبه عنوان گزینه برتر از جهت اقتصادی و فنی مناسب تشخیص داده شد. از انواع سیستم های استخراج گاز از محل دفن نیز چاه های عمودی استاندارد با توجه به داشتن سیستم نصب ساده و آب بندی خوب در اطراف سر چاه و اماکن فراهم کردن مکش بالا می توان در این مرکز مورد استفاده قرار گیرد.با توجه به آمار بالای مراکز دفن غیر بهداشتی زباله که درصدی از گاز های تولیدی آنها نیز در جو، رها گردیده است، استفاده از پوشش مناسب نهایی و سیستم لوله گذاری عمودی و سوزاندن متان استخراج شده مناسب ترین گزینه به لحاظ فنی-اقتصادی می باشد.