سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد مجیدی – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حمید جوادی – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از عوامل اصلی تخریب تجهیزات در پست های GIS اضافه ولتاژهای گذرای بسیارسریع می باشند این اضافه ولتاژها بواسطه عملکرد سکیسونرها و کلیدهای قدرت در پست رخ می دهند. در سالهای اخیر استفاده از پست های GIS به دلیل کوچکتر شدن فضا بسیار مدنظر قرار گرفته ولی ایجاد اضافه ولتاژهای خیلی سریع بهره برداری این نوع پستها را با مشکل روبروکرده است. در این مقاله به مدلسازی دقیق تجهیزات به کار رفته در یک پست۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت GIS پرداخته شده است تا بتوان اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع ایجاد شده در این پست را بررسی نمود . سپس با استفاده از حلقه فریت کاهش این اضافه ولتاژها مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارایه الگوریتم جدید مدلسازی وابسته به فرکانس حلقه فریت توسط نرم افزار EMTP-RV و بسترسازی لازم جهت مدلسازی وابسته به فرکانس سایر محدودسازهای مغناطیسی محور اصلی این مقاله است. ضمناً تاثیر استفاده از حلقه فریت NiZn ،Mn-Zn و ۰/۸MnZn + 0/2NiZnدر کاهش اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع بررسی شده و درصد بهبود این اضافه ولتاژها بواسطه قرار گرفتن این حلقه در نقاط مختلف پست GIS استخراج شده است.