سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد علیزاده – دانشگاه امام حسین
حسین خالقی بیزکی – مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
مجید اخوت – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

تکنیک ارسال معکوس زمانی TiR) یک روش ساده و موثر برای ارسال و دریافت در کانال های چند مسیری شدید، خصوصا کانال هایUWBمی باشد که با کمک ویژگی تمرکز زمانی خود، پیچیدگی گیرنده را کاهش می دهد. با وجود کارآیی مناسب روشTiR این تکنیک به خطای ناشی از تخمین غیر ایده آل کانال حساس می باشد. در این مقاله، به منظور بهبود عملکرد سیستم TiR-UWB در شرایط تخمینگر غیرایده آل کانال از پیش فیلتر محاسبه شده در سیستم شامل تخمینگرMMSE بهینه برای جبران سازی خطای ناشی از تخمینگر غیرایده آل کانال در سیستم شامل گیرنده فیلتر منطبق ساده استفاده شده و بهبود عملکرد قابل ملاحظه ای مشاهده می شود. علاوه بر این، بصورت تحلیلی نشان داده می شودکه پیش فیلتر طراحی شده به کواریانس خطای تخمین کانال، که براحتی قابل دستیابی می باشد، وابسته است. در آخر، یک الگوریتم بهینه سازی دو مرحله ای مبتنی بر تکرار پیشنهاد می گردد که خطای ناشی از تخمین غیر ایده آل کانال را برای سیستم شامل فیلتر منطبق ساده با استفاده از پیش فیلتر بدست آمده از سیستم شامل تخمینگر MMSE بهینه، در ۴ گام مجزا به صفر نزدیک می کند.