سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مطیع بیرجندی – تهران استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید
هادی قمری – ن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در یک جامعه توسعه یافته دسترسی آسان افراد مختلف جامعه به فرصتهای آموزشی برابر امری ضروری است .بدین منظور توجه به موضوع آموزش راه دور(الکترونیکی)برای نیل به هدف فوق اجتناب ناپذیر است .یکی از ضعفهای عمده برای کسانی که از آموزش راه دور بهره می برند این است که در هنگام مواجهه با ابهام در درک یک موضوع، معلمی وجود ندارد تا با ارایه یک مثال او را در یادگیری کمک کند .این موضوع می تواند از ضعفهای آموزش راه دور باشد .در این مقاله محققین با استفاده از الگوی بدیعه پردازی(قیاس مستقیم )که ازتکنیک های نوین تدریس به شمار می رود پایگاهی از اطلاعات مشتمل بر مثال را درقالب پویا نمایی در اختیار فراگیر قرار می دهند تا درصدی از این ضعف جبران شود .تعدادی از این قیاس ها به منظور نشان دادن میزان اثر گذاری آنها در بهبود فرآیند آموزش ارایه شده است که مربوط به مباحثی در درس ماشین های الکتریکی است و در ادامه به منظور اندازه گیری میزان تاثیرگذاری این روش، پژوهشی میدانی در یک جامعه آماری ۱۰۰ نفره با به کار بردن نرم افزار spss و آزمون های t انجام شده است.