سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه فلکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی

چکیده:

در شرایط طبیعی پرورش، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش که در ایجاد مقاومت به عوامل بیماری زا نقش مهمی دارد، از والدینو محیط به جوجه منتقل می شود اما در سیستمهای صنعتی پرورش طیور، تشکیل فلور دستگاه گوارش با تأخیر آغاز می گردد. بههمین دلیل جوجهها به ویژه در اوایل زندگی نسبت به باکتری های بیماریزا فوق العاده حساس میباشند. علاوه بر این عواملتنشزا نظیر جابهجایی، واکسیناسیون، محدودیت غذایی و درمان آنتی بیوتیکی موجب اختلال تعادل جمعیت میکروبی روده و درنتیجه تضعیف مکانیسمهای دفاعی بدن میگردد و بدین ترتیب عوامل بیماریزا فرصت فعالیت پیدا میکنند. در چنین شرایطیاغلب به منظور مهار یا حذف پاتوژ نهای موجود در روده و همچنین جهت بهبود بازده غذایی و افزایش تولید،ازافزودنیهای غذایی ضد میکروبی، مانند پروبیوتیکها و پریبیوتیکها استفاده میشود. مقاله حاضر کاربرد پروبیوتیکها وپریبیوتیکها را در جیره به منظور ثبات و پا د یاری جمعیت م ک یروبی در زمان بروز استرس مورد بررسی قرار میدهد