سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،گروه محیط زیس
الهام رنجبرضرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،گروه محیط زیست

چکیده:

آمار و ارقام های سازمان رسمی بین المللی و محلی نشان می دهند که هر سال مقدار قابل توجهی از تولیدات کشاورزی جهان سوم به وسیله آفات در انبارها از بین می رود. یک نظر کوتاه به میزان خسارت آنها نشان می دهد که هر ساله میلیاردها تومان به اقتصاد کشورهای در حال رشد و توسعه از این راه زیان وارد می شود. شپشه آرد یکی از آفات مهم محصولات انباری به خصوص آرد است که باعث خسارت اقتصادی بر کیفیت و کمیت آرد می شود از آنجا که متابولیت های ثانویه گیاه نقش مهمی در تعاملات حشره ، گیاه دارند. بنابراین چنین ترکیباتی می توانند فعالیت حشره کشی و دورکنندگی در برابر حشرات را داشته باشند. در این پژوهش قدرت کشندگی و سمیت تنفسی اسانس بذر گیاه رازیانهFoeniculum vulgarو سرشاخه های نعناع فلفلیMentha Piperata L در شرایط انکوباتور در دمای ۲۷ درجه سانتیگراد در تاریکی در قالب طرح کاملاً تصادفی بر پایه آزمایش فاکتوریل روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum مورد ارزیابی قرار گرفت. اسانس های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شد. برای تعیین درصد کشندگی و سمیت تنفسی اسانس ها از کاغذهای صافی آغشته به دوزهای ۳۵ ، ۳۰ ، ۲۵ و ۲۰ و ۵ میکرولیتر اسانس استفاده شد.