سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر چاپارزاده – تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاها
مینایه قدرتی – تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

آسکوربیک اسید آنتی اکسیدان محلول در آب بسیار مهمی است.در این تحقیق تاثیر کاربرد برونزای آسکوربیک اسید در تعدیل آثار اکسیداتیو تنش مس در برگهای پیاز خوراکی مطالعه شده است. تحت تنش مس با افزایش محتوای H2O2 برگها، روند پراکسیداسیون چربیها به عنوان شاخص اکسیداتیو نیز تسریع شد. کاربرد برونزای آسکوربیک اسید به طور معنیداری محتوای H2O2 و محصولات پراکسیداسیون چربیها را در گیاهان شاهد و هم در گیاهان تحت تنش مس کاهش داد. تنش مس منجر به کاهش چشمگیر شاخص پایداری غشاهای سلولی برگها گردید. تیمار ریشهای آسکوربیک اسید پایداری غشاهای سلولی را در گیاهان تحت تنش بهطور معنیداری افزایش داد.