سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حامد عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه کردستان

چکیده:

این پژوهش سعی دارد تا با روشی تحلیلی اسنادی نقش توسعه حمل و نقل محور را درکاهش آلودگیهای ناشی ازتراکم ترافیک درنواحی شهری شناسایی نموده و درراستای اهداف این رویکرد پیشنهاداتی را درجهت گسترش کاربرد این رویکرد ارایه دهد نتایج حاصل ازپژوهش بیانگر آن است که TOD درمسیر دستیابی به اهداف توسعه ی پایدارشهری و درقالب جنبه های زیست محیطی آن میتواند سهم بسزایی در کاهش میزان سفرشهروندان با خودرو شخصی و همچنین کاهش آلودگی هوا و صوتی ناشی ازحرکت وسایل نقلیه شهری داشته باشد بنابراین برای حصول این اهداف لازم است تا بازنگری های اساسی درتهیه طرح های توسعه شهری طرح های حمل و نقلی و سیاست ها و اقدامات مربوطه صورت گیرد.