سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه رئیسی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیمارستان هاجر کارشناس بهداشت محیط
حافظ امینی –
شهره حبیبیان –
معصومه جهانبازی –

چکیده:

عفونتهای بیمارستانی معمولا به دلیل تاثیر متقابل میان بیماران کادر درمان لوازمآلوده و نیز ارگانیسم های بیماریزا عمدتا باکتریها اتفاق می ا فتد هدف ازاین مطالعه بررسی وضعیت آلودگی تجهیزات و تاثیر گندزداهای مصرفی بر آنها بودها ست این مطالعه کارآزمایی – آزمایشگاهی بوده بمدت یکسال از دی ماه ۱۳۸۸ لغایت پایان اذرماه ۸۹ ماهی یکبار نمونه گیری در بخشهای ICU,NICU بیمارستان هاجر شهرکرد انجامشده نمونه گیری بصورت تصادفی از وسایل و تجهیزات بهعمل آمده و داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از مجموع ۲۳۴ نمونه گرفته شده یافته های مورد پژوهش بیشترین پاتوژن مربوط به استافیلوکوک کوآگولاز مثبت با ۱۰/۲ % و اشرشیاکولی با ۶/۸۴% بودها ست. با نظارت برنحوه تهیه موادگندزدا و اجرای دستورالعمهای مربوطه برگزاری دوره های آموزشی جهت سرپرستاران پرسنل و نیروهای خدماتی منجر به کاهش بارآلودگیتجهیزات در دو بخش فوق از ۵۰% به ۱۶/۶% در انتهای پژوهش رسیده است باید با شناخت و مورد نقدو بررسی قرار دادن زمینه ها و عوامل گسترش دهنده آلودگی های میکروبی و اصلاح روشهای نادرست و غیراصولی گندزدایی دربخشهای مراقبت ویژه آلودگی را به حداقل رساند.