سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ویدا خوشقدم –

چکیده:

با توجه به کمبود منابع آب شیرین و به دلیل آلودگی این منابع در سالهای اخیر،لازم است حداکثر استفاده از منابع موجوددرآب انجام گیردوازآلوده شدن این منابع پرارزش وحیاتی جلوگیری شود.تصفیه پساب های صنایع مختلف از جمله مناسب ترین وکاربردی ترین روش های موثر در جلوگیری از آلودگی آب های طبیعی با فلزات سنگین محسوب می گردد در صورتی که پساب های تولیدشده در این صنایع بدون انجام مراحل تصفیه مناسب واردمحیط زیست شوند چون ترکیبات فلزات سنگین سمی می باشند می توانند به روش های مختلف اکوسیستم آب را تحت تاثیر قرار دهند و مشکلات زیست محیطی جدی ایجاد کند دراین پروژه جهت اندازه گیری مقادیر بسیار کم فلزسرب در آب رودخانه تلار قائم شهر ازروش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی واسپکتروفوتومترجذب اتمی شعله ای استفاده شد وپارامترهای موثر بر استخراج مورد بررسی وبهینه شد در این روش برای استخراج سرب از لیگاند هیدروفوب ۱-(۲- پیریدیل آزو)- ۲- نفتول (PAN)بعنوان عامل کمپلکس دهنده وحلال استخراج کننده کلروفرم وحلال پخش کننده متانول استفاده شد.این تکنیک یک روش نو در استخراج است که مصرف کم حلال آلی استخراج کننده،آسانی روش ،هزینه کم،حساسیت زیادوسرعت بالای استخراج و به دلیل سازگار بودن این روش استخراج با روشهای مختلف آنالیز دستگاهی و استفاده از آن به عنوان پیش تغلیظ قبل ازآنالیز ازمزایای این روش است در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون درمحدوده۶۰۰۰-۱۰میکروگرم برلیتر بااستفاده از۵ میلی لیتر نمونه ۵/۰میکروگرم برلیترباضریب همبستگی۹۹%خطی بوده وحد تشخیص روش۱/۰میکروگرم برمیلی لیتر وانحراف استانداردنسبی ۳/۳%بدست آمد دراین مطالعه روشی کاربردی برای تعیین میزانی ازسرب در نمونه آبی بانتایج مطلوب پیشنهاد شده است وغلظت سرب در آب رودخانه تلار قائم شهر کمتر از حد مجاز تشخیص داده شد