سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی
محمدهادی بهمن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

افزایش شکل پذیری و هدایت خرابی از مهمترین چالشهای طراحی ساختمانها بویژه با سیستمهای لرزه برقاب بادبندی شده می باشند. بادبندهای زانویی ۸ یکی از انواع همگرا به شمار می روند که کاربردشان باعنایت به محدودیت کمتر در اجرای بازشوها در چشمه مهاربندی قابل توجه است. با اینحال کمانش عضو فشاری این مهار بند باعث نیروی طرح نامتعادلی می شود که نیازمند مقاطع بزرگ یا غیر عملی تیر برایتحمل آن برش اضافی است و نقطه ضعف این بادبندها به شمار می رود. مقاله حاضر افزودن ستونهای جدیدی بنام ستون دوخت به این نوع بادبند را برای رفع چالش اخیر و در عین حال هدایت خرابی در قابمهار شده با استفاده حداکثر از مصالح بررسی می کند. بدین منظور مثالی از قابهای فولادی دارای مهاربند هشتی با و بدون ستون دوخت تحت بارگذاری یکسان قرار گرفته وسپس با مقایسه آنها مشخص می شود که ستون دوخت چگونه به بهبود رفتار قابها و کاهش آسیب پذیری لرزه ای آنها کمک می نماید