سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم کریمی – دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمد مدنی – استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی
اکبر ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

سیستمهای قدرت یکی از زیرساختهای اساسی جوامع مدرن امروزی است که نقش تعیین کنندهای در رفاه و رضایت اجتماعی برعهده دارد. از سوی دیگر به دلیل بزرگی و پراکندگی آن در مناطق جغرافیایی گسترده،در برابر حوادث طبیعی بسیار آسیبپذیر است. این مقاله نگاهی کوتاه به اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک خاموشی سراسری دارد و دو مورد از تجارب بینالمللی تأثیر زلزله بر سیستم قدرت را مرور میکند که می- تواند در افزایش بینش مهندسان طراح سیستمهای قدرت کمک شایانی باشد. در انتها مواردی از راهکارهای کاهش آسیبپذیری و تکنولوژیهای مربوط که میتواند در کشورمان استفاده شود، ارائه شده است