مقاله کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر آتش سوزی در خوابگاه های دانشجویی مطالعه موردی: خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت بحران از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: کاهش آسیب پذیری زلزله و خطر آتش سوزی در خوابگاه های دانشجویی مطالعه موردی: خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش آسیب پذیری زلزله
مقاله کاهش خطر آتش سوزی
مقاله مدیریت بحران
مقاله خوابگاه دانشجویی
مقاله دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه یی سایما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروز خسارات جانی و مالی در اثر سوانح طبیعی و انسان ساخت از جمله زلزله و آتش سوزی چندان غیرمعمول نیست. در این میان برخی ساختمان ها با توجه به ویژگی هایی از جمله تعدد طبقات و افراد ساکن، آسیب پذیری بالاتری در مقابل این سوانح دارند. خوابگاه های دانشجویی علاوه بر موارد مطرح شده، به علت نداشتن آمادگی و آگاهی ساکنین (دانشجویان و کارکنان) از روش های مواجهه با سانحه و نیز آسیب پذیری بالای غیرسازه ای این ساختمان ها، در مجموع بسیار آسیب پذیرند. در پژوهش حاضر، خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شد و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و به کارگیری روش های آمار توصیفی و استنباطی و نیز با استناد بر چهارچوب های نظری مدیریت بحران، ابتدا آسیب پذیری های موجود در ابعاد سازمانی، تشکیلاتی و غیرسازه ای شناخته شد، سپس بر اساس یافته های حاصل از مشاهدات، پرسشنامه ها و مصاحبه ها، سیستم فرماندهی سانحه بررسی شد و راهکار هایی جهت کاهش خطر در ابعاد تشکیلاتی و غیرسازه ای و نیز پیشنهاداتی جهت ایجاد آمادگی در مقابل سانحه ارائه گردید. انطباق چارت سازمانی خوابگاه با نمودار سامانه فرماندهی سانحه، انجام مانور و ترویج فرهنگ ایمنی، ارائه نقشه های تخلیه اضطراری و راهکارهایی جهت کاهش آسیب پذیری اجزای غیرسازه ای از جمله تمهیدات پیشنهادی هستند.