سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
علیرضا مرتضایی – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی،
مژگان خستو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، س

چکیده:

در این مقاله خصوصیات زمینلرزههای نزدیک گسل و اثر مولفهی قائم در این لرزشها مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته؛ و خساراتی که این نوع رکوردها به انواع سازه ها وارد مینمایند ارائه میگردد. در ادامه، جمعبندی از چندین تحقیق انجامشده در این زمینه آورده شده و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده و اشکالات و ضعفهای آیین نامههای موجود در این زمینه بیان میگردد. در پایان، با ارائه مطالببیان شده و خسارات وارده به انواع سازهها پیشنهاداتو ضرورتهایی جهتدرج در استاندارد ۲۸۰۰ ایران بیان میگردد.