سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خاطره خاکی – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- اصفهان
محمدهاشم امامی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سیدسعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علیخان نصراصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

در جنوب غرب بیرجند مجموعه ای از سنگهای آذرین به سن ترشیری در درون مجموعه افیولیتی و نهشته های فلیشی پالئوسن برونزد دارند. ترکیب این سنگها تراکی آندزیت است. مطالعات صحرایی و پتروگرافی نشان دهنده وقوع دگرسانی در این منطقه است که زئولیتی شدن از دگرسانی های متداول در این سنگ ها می باشد. بر اساس مطالعات میکروسکوپی، کانی شناسی به روش XRD و بررسی خصوصیات فیزیکی در نمونه دستی، زئولیت متداول در منطقه از نوع اسکولسیت و ه ولاندیت است. کلسیت و ک وارتز از دیگر کانی های ثانویه همراه می باشند. زئولیتی شدن در این سنگها را می توان محصول دگرسانی هیدروترمال در منطقه درنظر گرفت.