سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد احیاء – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

نهشته های بوکسیت سرفاریاب به صورت عدسی هایی در فرورفتگی های کارستی واقع در بالای سنگ های آهکی سازند سروک به سن سنومانین تا تورونین زیرین، و در زیر سنگ های آهکی سازند ایلام به سن سانتونین رخ می دهند. در برخی مناطق، در مجاورت عدسی های بوکسیتی، افقی از خاک سرخ Terra Rossa برروی سنگ های آهکی سازند سروک مشاهده می گردد. مهمترین ویژگی عدسی های بوکسیتی، ساختمان پیزولیتی آنها می باشد. در مقطع نازک، نهشته های بوکسیت از االیت ها و پیزولیت های بوهمیتی و هماتیتی کلوفرم Colloform متعدد تشکیل می شوند. فضای میان اجزاء فوق بوسیله زمینه ای از کانی های بوکسیتی(غالباً بوهمیت و کمتر دیاسپور) و گاه کربناتی(کلسیت) پر شده است. در نمونه های مطالعه شده بوسیله پراش اشعه ،(XRD) x بوهمیت و دیاسپور کانی های اصلی تشکیل دهنده توده معدنی می باشند. هماتیت، کائولینیت، آناتاس و کلسیت کانی های فرعی و جزیی شناسایی شده در نمونه های مورد مطالعه می باشند. در نمودارهای پراکندگی عناصر Zr و Ti در مقابل Al خطوط رگرسیون از مبدأ می گذرند و خاک سرخ در بین سازند سروک و بوکسیت قرار می گیرد. بر این اساس، می توان اظهار نمود که سنگ منشأ نهشته های بوکسیت سرفاریاب، سازند سروک بوده و خاک سرخ یک محصول حدواسط در تبدیل سنگ آهک به بوکسیت است.