سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره سلیمی – کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
سیدسعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
مایکل بروکر – موسسه کانی شناسی مانسر،آلمان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از افیولیت ملانژ مربوط به کرتاسه فوقانی در منطقه بیرجن د در بخش شمالی زون سیستان است. اجزای سازنده این مجموعه شامل پریدوتیت ، گابرو و بازالت اسپیلیتی بههمراه نهشته های فلیش اند. شواهد صحرایی و پتروگرافی نشان می دهد که این مجموعه افیولیت ملانژی در گروه افیولیت های نوع هارژبورژیت یHOT) قرار می گیرن د. آنالیز میکروپراب الیوینکلینوپیروکسن، ارتوپیروکسن و اسپینل در پریدوتبت ها و پلاژیوکلاز،الیوین و کلینوپیروکسن در الیوین گابروها نشان می دهد که پلاژیوکلاز در الیوین گابرو از نوع بیتونیت ، پیروکسن از نوع اوژیت دیوپسیدیو الیوین از نوع کریزولیت و در هارزبورژیت ها کلینوپیروکسن از نوع اوژیت دیوپسیدی، ارتوپیروکسن از نوع انستاتیت، الیوین از نوع فورستریت و اسپینل از نوع آلومینیوم کروم دار می باشن د.ترموبارومتری براساس کانی های کلینوپیروکسن و ار توپیروکسن دمای تبلور پریدوتیت ها ر۱۰۰±۱۰۱۶ در فشار ۲۵ کیلوبار بدست داده است