سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا مظلومی بجستانی – گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
محمد حسن کریم پور – ه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – ه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه کوهزر در بخش مرکزی کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- بردسکن در استان خراسان رضوی قراردارد. اکتشافات گسترده دهه اخیر در کمربند مزبور موجب شناسایی ذخایر مختلف مس- طلای نوع غنی از اکسید آهن IOCG از جمله کوهزر شده است. در منطقه مورد بررسی انواع توف و گدازههای اسید تا حدواسط (ترشیاریزیرین) گسترش دارند. تودههای نفوذی با ترکیب مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت نیز در منطقه رخنمون دارند. سنگهای منطقه بطور کلی تحت تاثیر دگرسانی فراگیر پروپلتیک (کلریتی) قرارگرفتهاند. دگرسانی گرمابی درحاشیه رگه ها از نوع سیلیسی می باشد که به صورت غلافی زونهای کانیسازی را دربر گرفته است. کانیسازی بهصورت رگهای، داربستی و برشهایگرمابی در زونهای گسلی امتداد لغزدرون سنگهای آتشفشانی و نفوذی حادث شده است. متوسط عیار طلا ۰ ۳/۰۲ گرم در تن و ذخیره سنگ معدن با احتساب عیار حداقل ۰/۷ گرم در تن معادل ۳ میلیون تن است. کانیهای اصلی تشکیل دهنده مناطق کانیسازی کوارتز و اسپکیولاریت (بیش از ۳۰ درصد) بوده، انواع سولفیدها در سطح زمین اندک است. طلا بهصورت آزاد و بههمراه کوارتز و اسپکیولاریت مشاهده میشود. عیار مس در زونهای کانیسازی واقع در تودههای نفوذی و مجاور آن بین ۰/۳ تا ۱/۱ درصد است. سایرکانیهای تشکیل دهنده زونهای کانیسازی بهترتیب فراوانی عبارت از اسپکیولاریت، باریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت، پیریت، آلانیت و مقادیر جزئی بورنیت است کانیسازی منطقه کوهزر به لحاظ پاراژنز، دگرسانی و ابعاد در سطح جهانی بینظیر است.