سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی رقیمی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی قره محمود لو – مجتمع دانشگاهی گنبد،
عزیر رحیمی چاکدل – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن قلی پور – باشگاه پژوشگران جوان،

چکیده:

شوری در مناطق پست و در جهت جریان های آبهای زیر زمینی افزایش می یابد. در این مطالعه کیفیت شیمیایی آب تالاب آجی گل در شمال آققلا نمونه برداری و کانی های سطحی آن به روش پراش پرتو ایکس در فصل زمستان ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هیدروژئوشیمی بیانگر شوری بالای آب تالاب منطقه مورد مطالعه با مواد محلول جامد در حدود ۲۶۷۶۰۰ میلی گرم در لیتر است. به طوری که رخساره هیدروژئوشیمی آب تالاب براساس نمودارهای پاییر و چادها غالبا از نوع سدیک و کلرید +Cl–Na می باشد. برطبق نمودارهای گیبز تبخیر پدیده غالب ومهمترین عامل غلظت زیاد یونی در تالاب شور آجی گل است. مقادیر بالای یون های Na+ و Cl- در این تالاب در مقایسه با آب رودخانه و آبهای زیرزمینی، منشاء تبخیری دارد. هم چنین همبستگی مثبت بین کلرید با یون های K+ و Na+ بیانگر آن است که نمک های تبخیری موجود در خاک های شور منطقه منبع اصلی این یون ها می باشد. از مدل شیمیایی فریک PHREEQE جهت درک حالت شیمیایی گونههای از عناصر و اشباع شدگی کانی موجود در ترکیبات محلول در تالاب شور آجی گل استفاده گردید. مطالعات پراشپرتو ایکس کانی های سطحی وجود کانی هالیت را نشان می دهد