سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل آزادی – دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز
سید علی ابطحی – استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق کانی های رسی منطقه کافتر دراستان فارس با حفر پنج پروفیل در واحدهای مختلف فیزیوگرافی شامل دشت دامنه ای، واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار و اراضی پست واقع در حوضه مورد مطالعه در شمال استان فارس، در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان اقلید انجام شد و توسط دستگاه XRD به صورت کیفی و نیمه کمی شناسایی گردید .نتایج نشان داد که این منطقه دارای کانی های ایلیت، کلریت، اسمکتیت، رس های مخلوط و مقدار اندکی کوارتز می باشد .مواد مادری، توپوگرافی و اقلیم از مهمترین عوامل تاثیر گذار در کمیت و کیفیت کانی های رسی در این منطقه می باشد .مطالات کانی شناسی بخش رس (ذرات کوچک تر از ۰/۰۰۲ میلی متر ) افق های پدوژنیک زیر سطحی نشان داد که کانی های رسی غالب این خاک ها از لحاظ نوع کم و بیش یکسان و فقط از نظر مقدار با یکدیگر متفاوت هستند.