سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن آزادی –
میثم قدمی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم
مصطفی ناظری – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم
احد نظرپور – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

واحدهای لیتولوژیکی رخنمون یافته در منطقه بندرهنزا‚ شامل واحدهای آذرین بیرونی و درونی با ترکیب حد واسط تا اسیدی در بخش جنوبی زون سنندج – سیرجان در استان کرمان دیده می شوند. این مجموعه شاملگدازه های آندزیت پورفیری و پیروکلاستیک با ترکیب توف – توف برشی و آگلومرای آندزیتی است. در این محدوده سن واحد های آتشفشانی پیروکلاستیکی‚ مربوط به ائوسن و سن واحدهای نفوذی مربوط به بعد ازائوسن و احتمالا الیگومیوسن است. جوان ترین فاز ماگماتیسم در این محدوده الیگومیوسن رخ داده که شامل تزریق های مکرر( حداقل دو فاز) از واحدهای ساب ولکانیک با ترکیب گرانودیوریت پورفیری( میکرو) استکه تزریق آن ها عامل اصلی کانی سازی در این محدوده می باشد. در محدوده بندرهنزا به دلیل حجم زیاد و عملکرد گسترده سیالات دگرسان کننده، فرآیندهای دگرسانی از اهمیت و گسترش قابل توجهی برخوردارن . دمهمترین فرآیندهای دگرسانی قابل مشاهده در این محدوده شامل دگرسانی های پروپیلی تیک( با گسترش زیاد) ، فیلیک، پتاسیک و سیلیسی است. شدت گسترش فرآیندهای دگرسانی در محدوده بندرهنزا انطباق خوبیبا تکتونیک منطقه و گسل های فعال محدوده را نشان می دهد. در بررسی نقشه و نتایج آنالیزها، آنچه که جلب نظر می کند این است که تمامی واحدهای نقشه با کانی سازی در ارتباط نیستند و تنها واحدهای کمی دارای کانی سازی می باشند. نوع کانی سازی نیز در این واحدها، با تغییر نوع لیتولوژی سنگ میزبان تغییر می کند وعیار عناصر مختلف با توجه به نوع سنگ میزبان کم و زیاد شده و در برخی موارد به مقدار بسیار ناچیز می رس . د در نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ بندرهنزا کانی سازی انجام شده با توجه به وضعیت و موقعیت جایگزینی استوکساب ولکانیک اصلی و همچنین دگرسانی های مرتبط اتفاق افتاده در دو بخش قابل مطالعه و بررسی اس : ت الف- کانی سازی در استوک گرانودیوریت پورفیری که بیشتر به صورت رگه – رگچه های کوارتز+ مگنتیت± کالکوپیریت ± پیریت است. ب- کانی سازی در واحد لوکوگرانیت با دگرسانی فیلیک که بیشتر به صورت کانی سازی پراکنده از پیریت± کالکوپیریت ± مالاکیت + اکسید آهن اس . ت