سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صبا امین آقائی – کارشناسی ارشد فرآوری،مهندس فرآوری کارخانه زغالشویی زرند
محمد رنجبر – استاد گروه مهندسی معدن و پژوهشکده صتایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

زغالسنگ به عنوان یک ماده با کاربردهای گسترده صنعتی و برای تولید کربن فعال شناخته شده است محتوی موادمعدنی زغال سنگ خاکستر و خاصیت پلاستومتری برتولید و کیفیت کربن فعال تولیدی تاثیر می گذارد و باید حذف شوند هدف اصلی این تحقیق بهینه سازی پارامترهای عملیاتی حذف شیمیایی خاکستر کنسانتره کارخانه زغالشویی زرند و حذف خاصیت پلاستومتری این زغال سنگ می باشد با استفاده از دو اسید متداول آزمایشها برمبنای طراحی ازمایش انجام گردید آزمایشهای اکسیداسیون نیز دردمای ۲۰۰درجه دربازه ۱روز تا ۲۶روز انجام شده است ازنتایج بدست آمده این تحقیق م یتوان نتیجه گرفت که تحت شرایط بهینه غلظت اسید زمان و درصدجامد پالپ امکان حذف بیش از ۹۰ درصد خاکستر وجود دارد به نحوی که درصد خاکستر کنسانتره زغال شویی کرمان به یک درصد کاهش می یابد.