سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کمال نوری خانکهدانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
معصومه راستگو – Islamic Azad University, Shiraz Branch, Department of Geology
رویا جهان بخشی –
لیدا طاهرزاده –

چکیده:

منطق هی مطالعاتی تنگ حنا در شمال غرب شهرستان نی ریز(فارس) در محدوده ای به مختصات LR: 29˚ ۲۰΄ ۰۰˝ N 54 ˚ ۱۵΄ ۰۰˝ E UL: 29˚ ۲۸΄ ۰۰˝ N 54 ˚ ۰۴΄ ۰۰˝ E قرار داشته و جزیی از ایالت ساختاری زاگرس خرد شده م یباشد.در منطقه ی تنگ حنا، رخنمونی از اسکارن ها مشاهده م یشود که در مجاورت سنگ های بازیک و اولترابازیک ردیف افیولیتی ن یریز قرار داشته . مطالعات پتروگرافی و نیز تجزیه به روشXRDنشان داده که مهم ترین کانی های موجود در این اسکارن ها عبارتند از :ولاستونیت –پیروکسن اوژیت- گارنت گروسولار –گارنت آندرادیت- تیتانیت می باشد . و کانی های فرعی شامل :کلسیت –آنورتیت –پرهنیت- کلریت -کوارتز می باشد . هم چنین براساس مطالعات جاری، اسکار نهای تنگ حنای ن یریز در چهار گروه اصلی زیر قرار م یگیرند: -۱ ولاستونیت اسکارن ۲- اوژیت ولاستونیت اسکارن ۳- گروسولار ولاستونیت اسکارن ۴- تیتانیت گارنت اوژیت ولاستونیت اسکارن.