سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهرداد کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – دکترای پترولوژی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

الترامافیکها عمدهترین سنگهای مجموعه افیولیتی نیریز را تشکیل میدهند که متعلق به افیولیت- های زمان مزوزوئیک ایران میباشند. این مجموعه میزبان کانهزایی کرومیت و گاه مس میباشد. اندیسهای مس در منطقه نیریز (دولتآباد) درون پیکره سنگهای الترامافیک – گابرویی و گدازههای بالشی دیده میشود. در سطح سنگهای محدوده مورد مطالعه رگهها و رگچههایی از کربنات و اکسیدهای مس همراه با هماتیت و گوتیت بطور پراکنده دیده میشود که بر اثر تجزیه و دگرسانی ثانویه کانیهای اولیه مس مانند سولفید مس ایجاد گردیده است. در مقاطع میکروسکوپی، کانیهای مالاکیت، آزوریت، پیریت، کالکوپیریت، گوتیت، کوولیت، کالکوسیت، بورنیت و حتی مس خالص نیز دیده شده که آزمایشهای CP-OES میکروپروپ و XRD نیز آنها را تأیید میکند. وجود کانیهایی مانند کوولیت، کالکوسیت، کالکوپیریت و بورنیت و دگرسانی سیلیسی دلیلی بر فعالیت محلولهای گرمابی است و بافت موجود در آنها نیز دلیل محکمی برای کانیسازی ثانویه در این منطقه میباشد. این اندیسها دارای عیار ١ تا ١۵ درصد بوده و در گروه کانسارهای رگهای مس قرار میگیرند.