سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا طاهری – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی –

چکیده:

الترامافیکها عمدهترین سنگهای مجموعه افیولیتی نیریز را تشکیل میدهند. این مجموعه میزبان کانهزایی کرومیت و گاه مس میباشد. اندیس معدنی مس نیریز )دولتآباد( در سنگهای الترامافیک – گابرویی و گدازههای بالشی دیده میشود. درمنطقه در سطح زمین آثار پراکندهای بصورت رگه و رگچههایی از کانیهای کربنات مس )مالاکیت( و اکسیدهای مس همراه با هماتیت و گوتیت دیده میشود. به طرف عمق میزان کانیهای سولفیدی افزایش مییابد. در مقاطع میکروسکوپی کانیهایکوولیت، کالکوسیت، کالکوپیریت، بورنیت و پیریت مشاهده گردیده است. بر اساس شواهد بافتی و کانیشناختی اندیسهای مس موجود در منطقه خاستگاه ثانویه دارند و بر اثر پدیده سرپانتینی شدن پدیدار شدهاند و تنها تعداد اندکی از آنها دارای خاستگاه اولیهاند