سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی دانشگاه تهران
سروش مدبری – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
آرش گورابجیری پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرزانه بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی پژوهشکده سازمان زمی نشناسی

چکیده:

اندیس مس چاه مورا در بین طو لهای ۱۴ ۵۸ ۵۴ و ۲۰ ۰۱ ۵۵ شرقی و عرض های ۵۰ ۳۳ ۳۵ و ۳۲ ۳۶ ۳۵ جغرافیایی و در مرکز کمان آتشفشانی خارتوران- طرود- چاهشیرین قرار دارد. جنس سنگهای میزبان کانهزایی در منطقه آندزیت پورفیری و شکل کانهزایی به صورت رگهای است. بخش اعظم کانههای فاز اصلی کانهزایی به دلیل قرار داشتن در زون اکسیدان- سوپرژن از بین رفته کانیهای ثانویه مس نظیر مالاکیت، کوولیت و دیژنیت به جای آنها تشکیل شدهاند. بررسیهای ژئوشیمیایی انجام گرفته برروی نمونههای برداشت شده از ٨ رگه معدنی که به روش ICP-OES 44عنصری آنالیز شدهاند نشان میدهد که تنها عنصر دارای ارزش اقتصادی در اندیس مذکور عنصر مس با مقادیر حداکثر ٢٠٩١٢ و حداقل ۴٩٢٣ بر حسب ppm است. همچنین رسم نمودارهای غنیشدگی حاکی از آن است که میانگین مقادیر عناصر مس، نقره، آرسنیک، طلا، بیسموت، کادمیم و سرب در رگهها نسبت به مقادیر میانگین جهانی مورد استفاده دچار غنی شدگی و میانگین عناصر منگنز، تیتانیم، کروم، بریلیم، زیرکن، استرانسیم، باریم، اسکاندیم و نیکل نسبت به مقادیر میانگین جهانی مورد استفاده در رگهها دچار فقیر شدگی شدهاند. محاسبه ضرایب همبستگی نشان از همبستگی بالای عناصر نقره، آرسنیک، زیرکنیم، آلومینیم، مولیبدن و فسفر با عنصر مس دارد. لیکن بررسی آنالیز فاکتوری عناصر آنها را در ۵ فاکتور اصلی دستهبندی میکند و عناصر مرتبط با کانهزایی مس را به نقره،آرسنیک، آلومینیم و مولیبدن تقلیل میدهد. در دسته بندیهای آنالیز فاکتوری عناصر Pb, Ca و U در فاکتور دوم ، مس و عناصر همراه در فاکتور سوم Rb, S, Sb و Th در فاکتور چهارم Au, Bi و Cd در فاکتور پنجم و سایر عناصر در فاکتور اول قرار دارند.