سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی چشمه سری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
صمد علی پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
علی عابدینی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
عادل زینت مطلق – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

نهشته فسفات لار در جنوب شرق دهدشت، استان کهکیلویه و بویر احمد واقع گردیده است. سنگ میزبان این نهشته را سنگآهکها، شیلها و مارنهای سازند پابده به سن ائوسن-الیگوسن تشکیل میدهند. مطالعات کانیشناسی نشان میدهند که این نهشته حاوی کانیهای کلسیت، کوارتز، فرانکولیت، دولومیت، گلوکونیت، ایلیت و پیریت هستند که توسط کانیهای ثانویه نظیر فلوئور آپاتیت، کائولینیت، کراندالیت، هماتیت و گوتیت همراهی میشوند. بررسی روند توزیع عناصر در یک نیمرخ انتخابی آشکار مینمایند که عناصری نظیر P ،REE و U از بخشهای بالایی نیمرخ شسته شده و در بخشهای تحتانی غنی شدهاند. الگوی توزیع REE های بههنجار شده به ترکیب شیل پس از آرکئن استرالیا PAAS تفریق ضعیف LREE ها از HREE ها و بیهنجاری منفی و ضعیف Ce و مثبت Gd را در طی فسفاتزایی نمایش میدهند. این سیماها به خوبی نسبتهای La/Ce حکایت از آن دارند که تغییرات در شیمی محلولهای هوازده کننده نظیر pH و تغییر در میزان شدت هوازدگی دو فاکتور اصلی هستند که کانیشناسی و توزیع و تثبیت REE ها U و P را در نهشته فسفات لار تحت تاثیر قرار داده اند. ضرایب همبستگی بین عناصر پیشنهاد میکنند که کانیهایی نظیر آپاتیت، گراندالیت، اکسیدهای آهن، زیرکن و کانیهای رسی میزبانان احتمالی REE ها و U میباشند.