سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سکینه شیخیان شهر بابکی – شرکت مهندسین مشاور پارس اولنگ
حسین زمانی – کارشناس ارشد پترولوژی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری، ت

چکیده:

مجموعه پلوتونیک الوند، در شمال زون سنندج- سیرجان و بین شهرهای همدان، اسد آباد و تویسرکان قرار دارد. مطالعه کانیهای سنگهای دگرگونی بخش غربی این مجموعه موضوع این مقاله است. بر اساس مطالعات کانی شناسی مجموعه کانیایی متاپلیتها در منطقه شامل مسکویت، بیوتیت، کردیریت، آندالوزیت، گارنت است که در پترولوژی سنگهای دگرگونی منطقه مهم هستند. در منطقه مورد مطالعه کانیهای کردیریت و بیوتیت به فراوانی و مسکویت, آندالوزیت و گارنت کمتر یافت میشوند. برای بررسی یکنواختی منشأ کانیهای شاخص مانند کردیریت از روش توزیع اندازه بلورها( روش CSD) استفاده نموده ایم. پراکندگی اندازه بلورهای کردیریت( روش CSD ) در نمودار Ln N- L و N- L نشان می دهد که همه بلورهای کردیریت دارای منشأ واحدی بوده و می توانند در یک فاز دگرگونی تشکیل شده تشکیل سیمپلکتیت اسپینل – کردیریت در سنگهای دگرگونی این منطقه را میتوان به واکنش بین پورفیروبلاستهای آندالوزیت و بیوتیت های اطراف آن نسبت داد.