سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی اشلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی در دانشگاه گلستان،
غلامحسین شمعانیان – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ١٣٨٢ ، عضو هیئت ع

چکیده:

زون ساختاری البرز در شمال ایران، میزبان تعداد مهمی از آانسارهای زغال سنگ است . معدن زغال سنگ قشلاق یکی از این آانسارها است آه در ٣۵ آیلومتری آزادشهر قرار دارد. از آنجا آه با معدنکاری زغالسنگ، برهم آنش بین کانیها و محیط میتواند منجر به بروز مشکلات جدی زیستمحیطی گردد، بنابراین تشخیص عوامل و یافتن راه حل مشکلات نیازمند بررسی کانی شناسی زغالسنگ است. این مطالعه با استفاده از فنون مرسوم میکروسکوپی و پراش پرتو مجهول XRD به بررسی ترآیب کانیایی زغالسنگ ها و چینه های زغال دار معدن قشلاق پرداخته است . بر اساس مطالعات XRD کوارتز، کائولینیت، مونتموریلونیت، آلبیت، مسکویت و ایلیت به عنوان فازهای آانیایی اصلی در زغال سنگ شناسایی شد . مجموعه آانیایی چینه های زغال دار به طور عمده شام ل آوارتز، آلریت، مسکویت، آربناتها و آانی های رسی است . پیریت و آالکوپیریت تنها آانی های سولفیدی هستند آه در زیر میکروسکوپ با نور انعکاسی شناسایی شدند . پیریت به صورت فرامبوئیدی، شکیل و غیر شکیل در زغالسنگ تظاهر دارد . فازهای جامد ثانویه آه بر اثر اآسایش پیر یت تشکیل شده اند بر روی سطوح زغالسنگ تظاهر دارند و به طور عمده شامل سولفاتهای آهن آبدار است.