سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم قلی زاده – آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مرآز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایر
بهروز کریمی شهرکی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ای
محمد امین نظیری – آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، وزارت صنعت و معدن و تجارت.
سهیلا آقا جانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایر

چکیده:

انتخاب روش فرآوری مناسب ، مستلزم شناسایی دقیق کانیها و بافت کانسار است و نیاز به بررسی دقیق آانیها و همچنین ارتباط آنها باهمدیگر دارد. این حالت در آانسارهای آهن-تیتانیمدار به علت تداخل و همرشدی شدید آانیها نمود بیشتری پیدا آرده و در نتیجه تفکیک آنها سخت تر خواهد بود. همرشدی در این نوع آانسارها گاهاً در حد چند میکرون بوده و امکان شناسایی آنها بوسیله میکروسکوپهای معمولی به طور دقیق وجود ندارد. میکروسکوپ الکترونی EPMA روشی است که بوسیله آن امکان تعیین پراآندگی عناصر در موقعیت مکانی تا حد یک میکرون و به صورت کیفی وجود دارد. همچنین آنالیز نقطهای آانیها به صورت انفرادی و یا خطی روی چندین نوع از کانیهای حاوی آهن-تیتانیم انجام شده است. آه این آانیهای ترآیبات متفاوتی از عناصر Al و Fe,Ti,V,Mg را نشان دادهاند. استفاده از نقشههای دو بعدی آه نقاط بسیار زیادی در حین اسکن سطح کانی اندازه گیری میشود (به طور معمول در سطح ۱×۱ میلیمتر مربع ١٠۶ نقطه) به نوعی یک روش نیمه آمی است و دراین تحقیق نشان داده شده آه چگونه استفاده از نقشههای X-ray همراه با نتایج آنالیز آمی باعثتفسیر صحیح نتایج میشود و اطلاعات مبسوطی در اختیار مطالعات فرآوری قرار میدهد. اهداف اصلی در این تحقیق تفسیر دقیق موقعیت آانیها نسبت به همدیگر در مقیاسهای میکرونی با استفاده نقشههای X-ray و بوسیله آالیبراسیون دقیق روی شدت پیکها میباشد. مزیت استفاده از نقشههای دوبعدی همراه با نتایج آمی هر آانی نسبت به اسکنهای خطی این است آه به خوبی قابل تفسیر بوده و اطلاعات آماری خوبی را ارائه میدهد.